Hvordan kan du forsterke kunnskapsdeling i din organisasjon


De som deler også får større anseelse og tillit i organisasjonen

Av Per Nordahl, Partner og seniorrådgiver hos iProsess

Kunnskapsdeling er på mange måter nøkkelen til å overleve over tid som organisasjon. Uten kunnskapsdeling oppstår makthierarkier og proteksjonisme rundt eierskap til kunnskap. Dette skader motivasjon og fellesskapsfølelse, som igjen går ut over innsats og resultatene på bunnlinja. Altså er kunnskapsdeling noe som bør etterstrebes i enhver organisasjon. Dessverre er det ikke nødvendigvis slik i praksis.

For å hjelpe dere litt på veien, så har jeg samlet noen råd og perspektiver å ta med i hverdagen.

  1. Tilrettelegg for kunnskapsdeling i organisasjonen. Mye av kunnskapsdelingen kan gjerne være uformell. Dette betyr å skape arenaer og klima for å dele erfaringer, opplevelser og idéer, også på tvers av avdelinger og lokasjoner. Tillit og åpenhet er stikkord for å kunne lykkes med dette.
  2. Å støtte positive relasjoner for kunnskapsdeling støtter også opp om å møte krav til kompetanse, måloppnåelse, kvalitet, kundetilfredshet og effektivitet. Det er ofte en misoppfatning om at du mister verdi og posisjon dersom flere sitter på samme kunnskap som deg. Dette stemmer ikke, og forskning viser at de som deler også får større anseelse og tillit i organisasjonen. Her kommer ordtaket om at hvis du vil bevege deg fort, så gå alene, men hvis du vil nå langt, så gå sammen.
  3. Avklar hvilken kunnskap som skal deles og etabler en felles forståelse av hvilken kompetanse som ønskes. Det bidrar til at medarbeiderne i større grad selv utvikler relasjoner basert på tillit og dermed økt kunnskapsdeling. – Hva er nøkkelområder for å lykkes, og hvilken kompetanse er relevant der? Be om hjelp og innspill, for det er ikke alltid at vi vet hva nettopp du trenger input på.
  4. Ledere må fokusere på at medarbeiderne utvikler tillit seg imellom. Det er gruppen av medarbeidere som må være fokuset, ikke den enkelte medarbeider. Her er det viktig for lederen å være bevisst på hva slags type oppførsel og kultur som belønnes og fremheves.
  5. Ledere må være rollemodeller for kunnskapsdeling. Det du sier hører vi, det du gjør forholder vi oss til… Du som leder må klare å trå ut av din egen komfortsone når situasjonen krever det, og su som leder har ansvar for å be om hjelp slik at du lykkes med å gå foran som et godt eksempel. Ydmykhet, vilje og robusthet er nøkkelegenskaper for å lykkes med dette.
  6. Kunnskapsdeling er nøkkelen for at organisasjoner skal lykkes med å ta i bruk eksisterende kunnskap og for å utforske og tilegne seg ny kunnskap. Denne balansen bidrar til å fremme ønsket endring og kompetanseutvikling. Hvis vi er trygge på hva vi kan, så er vi også mer mottagelige for ny kunnskap, derfor vil ofte den interne kulturen speile seg i hvor mottagelig organisasjonen er for endringer i den ytre verden og markedet.

Overordnet, så er kunnskapsdeling noe som må dyrkes på både individuelt- og organisasjonsnivå, og gjøres til en del av organisasjonskulturen. Dere som får til det går en spennende framtid i møte!