Slik øker du bunnlinjen ved å coache de smarte hodene

I dagens kunnskapsbaserte økonomi er en av de største utfordringene for organisasjoner å utnytte potensialet til sine høykompetente ansatte. Å gi disse “smartingene” frihet og fleksibilitet kan øke produktiviteten, men samtidig kan det føre til at arbeidet blir mindre strømlinjeformet og mindre lønnsomt. Så hva kan ledere gjøre for å maksimere bunnlinjen når de jobber med høyt kvalifiserte ansatte?

Coaching eller coachende lederstil handler om å skape og legge til rette for eierskap, læring og utvikling – på individ- og på teamnivå. Enkelt sagt handler det om å stille spørsmål og holde munn! Bare da kan folk selv tenke, reflektere og skape endring. Coaching er ikke den eneste lederstilen, men en av flere måter å lede på avhengig av situasjonen og konteksten. Coaching er en særlig effektiv lederstil i møte med kompleksitet. For å håndtere kompleksitet effektivt er vi avhengig av at både kunnskap og eierskap til problem og løsning ligger der hvor verdiene skapes. Gjennom coaching sikrer du som leder nettopp at ansvaret og kompetansen utvikles der det er mest effektivt.

How to Be a Great Coach: 5 Tips | Coaching Leadership Styles

Kjenn dine styrker og bruk dem!

Coachende lederstil er mest effektivt når lederen ønsker å hjelpe medarbeiderne til å bygge varige personlige styrker, slik at medarbeiderne lykkes på sikt. En coachende leder tar utgangspunkt i følgende spørsmål:

  1. Hvor er du ? 
  2. Hvor vil du?
  3. Hvordan skal du komme dit?
  4. Hva kan hindre deg?
  5. Hvordan vet du at du er på rett vei?

1. Hvor er du?

En styrkebasert tilnærming starter med å identifisere suksesshistorier og det man er dyktig til. Strategien legger vekt på å finne ut hvordan gode resultater kan gjentas. Det kan føre til positive emosjoner. Det er sammenheng mellom positive emosjoner på den ene side og kreativitet og prestasjon på den annen side.

Et av de viktigste verktøy for å utvikle dyktige medarbeidere, er å identifisere menneskets karakter eller såkalte signaturstyrker. Dette er grunnleggende kvaliteter som selvdisiplin, mot, kreativitet, emosjonell intelligens og altruisme. Kjennskap til egne signaturstyrker danner et grunnlag for å endre atferd.

2. Hvor vil du?

Vi yter mer når vi har konkrete mål å jobbe mot, enn når vi ikke har mål. Klare og krevende mål gir bedre gjennomføring. Jo mer krevende målene er, jo større glede føler man ved måloppnåelse.

Mål er mest effektive når man bruker tilbakemelding som påpeker fremgang. Høyest forpliktelse til mål oppnås ved at individet er overbevist om at (a) målet er viktig og (b) målet kan nås.

Bruk av coaching gir tydelige mål, klare forventninger og en god beskrivelse av ønsket situasjon.

3. Hvordan skal du komme dit?

Det er lett å ha gode intensjoner, men det er krevende å endre atferd. Negative prestasjonstanker, f.eks. redsel for å feile, kan dominere. I stedet for å tenke på prestasjon og muligheter for å feile, kan handling betraktes som en læreprosess med mange små skritt.

Vi fokuserer på de arbeidsoppgaver som skal gjøres. En coachende lederstil kan utvikle psykologisk kapital i form av optimisme, håp, mestringstro og motstandskraft (resiliens) som kan bidra til konstruktiv handling.

En coachende leder vil både utfordre og støtte medarbeiderens tanker, følelser og atferd. Tanker utfordres ved at medarbeideren må spesifisere hva som skal gjøres, hvordan det skal gjøres og når det skal gjøres. Medarbeideren roses for å eksperimentere med nye former for tenking og atferd, samt bruk av «mange små skritt.» Dette kan gi mestringstro, gode følelser og tillit. Den endelig testen på en coachende lederstil er likevel personlig vekst og mål som oppnås.

En svakhet med coaching er at lederstilen kan bli for individorientert. En coachende lederstil inviterer imidlertid også til å utvikle en gi-kultur, der aktørene støtter og utfordrer hverandre. Enhver leder bør ha coaching som del av sin verktøykasse.

4. Hva kan hindre deg?

En coachende lederstil søker å påvirke tanker, følelser og atferd. En hindring er å ha en fastlåst tenkemåte fremfor en læringsorientert tenkemåte.

Negative tanker er sterkere enn positive tanker. En person kan være overbevist om at han (eller hun) ikke kan endre seg. Dette kan lett bli en selvoppfyllende profeti. Det trengs tre positive tanker for å oppveie en negativ tanke.

Positive, realistiske tanker bør utvikles. Dette bidrar til gode følelser som optimisme, håp, glede og mestringstro. Det er sammenheng mellom positive følelser på den ene siden og kreativitet, samarbeid og effektivitet på den andre siden.

5. Hvordan vet du at du er på rett vei?

Mange arbeidsprosesser er omfattende og tidkrevende og det blir derfor viktig å identifisere kjennetegne på at man er på rett vei for å holde motivasjonen oppe. Noen ganger er det positive tall som motiverer. Andre ganger må man legge merke til endret atferd eller en vesentlig justering i eget følelsesliv.

Kunnskapssamfunnet krever nye måter å lede på og coachende lederstil er en effektiv metode for å hjelpe dine medarbeidere til å prestere på topp nivå.

For mer informasjon om vårt program i coachende lederstil klikk på: Åpent lederprogram: Bli en coachende leder høsten 2023
Referanser:

Berg, M.E. og Karlsen, J.T. (2017). Coachende lederstil. Magma, nr. 2, s. 50-59.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Rull til toppen