Hjemmekontor reduserer følelsen av mening!

Vi er på vei mot et arbeidsliv der ansatte får økt selvstendighet, myndighet og frihet til selv å bestemme når, hvor og hvordan de skal løse arbeidsoppgavene sine. Ny teknologi blir tatt i bruk, og de ansatte involveres i utvikling og innovasjon. Dette fører ofte til nye organisasjonsstrukturer og flere tverrfaglige samarbeidsprosjekter.

Forsker Mari Holm Ingelsrud har sammen med forsker Siri Yde Aksnes ledet arbeidet som har resultert i rapporten «Hjemme – borte – uavgjort. Hjemmekontor og annet fjernarbeid: Kartlegging av omfang, utviklingstrekk og konsekvenser» AFI-rapport 2022:04 (oda.oslomet.no).

De har undersøkt konsekvensene av hjemmekontor, og pekt på noen viktige utfordringer for arbeidslivet framover. Hovedkonklusjonen er: Hjemmekontor har få negative konsekvenser på kort sikt. Men opplevelsen av mening med jobben synker i takt med hyppigheten av hjemmekontor.

Foreløpig ser det ut til at de fleste ønsker å fortsette med noe hjemmekontor, i snitt to dager i uka. Samtidig opplever flere at de mister gnisten når de jobber mye hjemme, og vi finner at opplevelsen av mening i jobben synker i takt med hjemmekontorhyppigheten. 

Mari Holm Ingelsrud

Selvledelse reetablerer en følelse av mening og mestring

Digitale og hybride arbeidsplasser blir vanligere, og det blir behov for mer og bedre avstandsledelse. Det på sin side vil stilles større krav til struktur og planlegging og en ny form for ledelse. Digitaliseringen har gjort at mange sitter i digitale møter uten pauser eller tid til planlegging. Vi trenger pauser for å for å være oppmerksomme, kreative og føle trivsel. Det blir derfor viktig å tilrettelegge for økt planmessighet hos fremtidens ledere, og evnen til å lede sine medarbeidere når de ikke lenger møtes fysisk. 

Selvledelse er ikke det samme som å bli overlatt til seg selv. Det er en ny lederstil – ikke fravær av ledelse!

Tor Berntsen

Selvledelse har fått stadig større oppmerksomhet etter at flere forskningsstudier har vist at ansatte som får ansvar og selv velger hvordan de skal løse sine oppgaver, er mindre utsatt for stress enn andre, samtidig som de presterer bedre. Medarbeidere som har lært selvledelse og har ledere som behersker myndiggjørende ledelse (også kalt tillitsbasert ledelse) opplever en følelse av mening og mestring, også når de jobber på hjemmekontor. De viktigste årsakene til at selvledelse har blitt satt på dagsorden etter årtusenskifte henger sammen med:

  • Næringsvirksomheten i dag, i større grad enn tidligere, består av tjenesteyting.
  • De ansatte er ofte både kompetansegivere og produksjonsapparat.
  • Individualisme og personlig initiativ preger samfunnet.
  • Utdanningsnivået er blitt høyere.
  • Autoritet og byråkrati begrenses.
  • Lederstilen er ofte at lederen støtter medarbeidere som tar ansvar
  • De fleste ledelseforskere hevder at selvledelse kommer til å bli viktigere i fremtiden siden de ansatte i større og større grad vil ønske å bli oppfattet som unike individer og komme til å stille krav om å ha et meningsfylt arbeid og de vil ikke lenger akseptere å bli sett på som produksjonsfaktorer.
  • Selvledelse handler om å bruke tiden effektivt slik at du skaper verdi for deg selv, dine nærmeste og din arbeidsgiver.

Hva er egentlig selvledelse? Og hvorfor er selvstyrende organisasjoner så viktig for å lykkes?

Professor Øyvind L. Martinsen ved BI forteller at medarbeidere som trener på selvledelse, oppnår bedre resultater og forklarer at selvledelse består av to sett med strategier:

Professor Øyvind L. Martinsen fra BI
  1. Det ene settet har fått betegnelsen adferdsstrategier fordi strategien forbindes med handlinger/adferd.
  2. Det andre settet har fått betegnelsen kognitive strategier (kognisjonbetegner tenkning) fordi de beskriver ulike måter som vi kan påvirke vår tenkning på.

Formålet med strategiene er å øke medarbeiderens effektivitet samtidig som hun/han ivaretar arbeidsglede og interesse. Forskning viser at ansattes engasjement og produktivitet øker når de får mer ansvar for eget arbeid og egen utvikling.

I dag er dette spesielt viktig da vi ser at digitale verktøy og systemer ikke øker produktiviteten i like stor grad som tidligere. Fremover vil det derfor være viktig å sette en klar retning, samt sørge for høy motivasjon og effektiv selvledelse.

Selvledelse kan bli et av bedriftens viktigste konkurransefortrinn i 2023

Det er ikke lenger mulig å detaljovervåke hva medarbeiderne gjør i løpet av arbeidsdagen, dermed er det grobunn for en ny type ledelsesteori kalt «selvledelse». Denne formen for ledelse passer så veldig mye bedre til det nye arbeidslivet og fremtidens arbeidsliv og er faktisk avgjørende for at du skal lykkes.

Selvledelse kan utvikles og forutsetter en strukturert prosess som pågår over lenge tid. Ved å bruke vårt online lederprogram som ramme for en slik utviklingsprosess kan du på en effektiv og smidig måte hjelpe alle dine medarbeidere til å lede seg selv slik at de presterer bedre og skaper eksepsjonelle resultater.

Ta kontakt med Tor Berntsen, CEO iProsess på [email protected] for å avtale et møte om hvordan vi kan hjelpe deg med å utvikle selvledelse i din organisasjon.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Rull til toppen