Leksjon 3: Hjernen er på steinaldernivå i en digital tidsalder

Abraham Harold Maslow, en amerikansk psykolog, beskriver 5 grunnleggende behov som er utviklet over de sist 2.5 mill. år. Behovene gir nyttige perspektiver for å forstå vår atferd og motivasjon. 

Behovene blir ofte fremstilt i en pyramide. Men pyramide-tenkningen er begrensende fordi den gir inntrykk av at behovene ikke henger sammen og ikke er tilstede samtidig. Det stemmer ikke. Alle behov er alltid tilstede og påvirker hverandre kontinuerlig. Men i ekstreme situasjoner vil noen behov dominere fremfor andre.  Det er det som er grunnlaget for behovspyramiden. 

1. Fysiologiske behov

Det nederste nivået i behovspyramiden er de viktigste behovene som vann, mat og husly, men også behov for søvn, fysisk bevegelse og eliminasjon (at kroppen kvitter seg med avfallsstoffer). Det er kort og godt behovet for opprettholdelse og forsvaret av det fysiske legemet. Først når disse behovene er rimelig dekket melder behovene på det neste planet seg. Hvis man er ekstremt sulten eller tørst tenker man ikke på noe annet, og man er heller ikke spesielt motivert for å få tilfredsstilt andre behov.

2. Trygghet

Det neste nivå rommer de sikkerhetsmessige og følelsesmessige nødvendigheter som sikkerhet, opplevelse av trygghet, beskyttelse, stabilitet og orden. Først når behovene på første og andre plan er rimelig tilfredsstilt vil man interessere seg for de på neste nivå.

3. Sosiale behov

Her finner man de sosiale behov for fellesskap, kjærlighet, vennskap, for å kunne høre til eller ha et forhold til enkeltpersoner eller grupper. Det er også spørsmålet om å føle seg akseptert av både sine nære omgivelser, familie, naboer og arbeidskolleger, men også som borger i samfunnet. 

4. Respekt og anseelse

På dette nivået dreier behovene for aktelse, selvrespekt, selvtillit, anerkjennelse, status og verdighet. Disse behovene blir først påtrengende når behovene på de tre lavere nivåene er rimelig dekket. Dette nivået har stor betydning for næringslivet. Å gi arbeidere anerkjennelse for sitt arbeid, særlig når det er utenfor sine formelle plikter, er enkel, men svært effektiv psykologi.

5. Behov for selvrealisering

På det øverste nivået har man krefter til å få dekket behovene for å virkeliggjøre sine mål, å realisere medfødte eller senere ervervede evner, å oppnå opplevelser som kjennes som høydepunkter eller åpenbaringer. De som i stor grad har fått dekket behovene på de fire forgående nivåer er mennesker med skapende arbeid som søker utfordringer og har trang for å utvikle og bruke sine evner.

Selv om vi de seneste 200 årene har opplevd en enorm teknologisk utvikling, har ikke hjernen utviklet seg tilsvarende. Maslow sine 5 behov er en enkel oppsummering av vår evolusjon i samspill med kulturen. 

Når en medarbeider er stresset og redd for at hun ikke blir ferdig tidsnok. Hvilket behov er det som blir påvirket?

1: Våre fysiologiske behov; «Hvis jeg ikke rekker denne tidsfristen minster jeg jobben og altså livsgrunnlaget mitt. Jeg vil kunne få problemer med å skaffe mat og husly?» 

2: Skriv noe om trygghet 

3: Våre sosiale behov. «Hvis jeg ikke rekker denne tidsfristen vil jeg bli avvist av mine kolleger og dersom jeg mister jobben, kanskje også av familie og venner?»

4: Respekt og anseelse. «Hvis jeg ikke rekker denne tidsfristen vil jeg miste selvtillit, status og verdighet?» 

5. Behov for selvrealisering. «Hvis jeg ikke rekker denne tidsfristen vil jeg miste muligheten til å utvikle den karrieren jeg ønsker?»

Det rent logiske resonnementet som handler om praktiske konsekvenser er bare en liten del av vår opplevelse. Vår persepsjon, altså vår tolkning av situasjonen som gir oss en opplevelse, er en kombinasjon av både fakta og følelser. Det spiller altså ingen rolle om du reelt sett er i fare for å miste livsgrunnlaget, status eller karriere muligheter. Det som betyr noe er selve opplevelsen. Hvis min opplevelse er at hvis jeg ikke når denne tidsfristen, så vil jeg miste min sosiale status. Da er det min persepsjon, uansett om det faktisk skjer eller ikke.  Og som leder forvalter du denne persepsjonen både i samspill med enkeltpersoner, men også kulturelt, hvordan vi som gruppe forstår og håndterer våre utfordringer. 

Spissformulert er hjernen på et steinaldernivå i en digital tidsalder. Dagens slanger, krokodiller og løver er å ikke bli likt, ikke prestere godt nok, ikke bli verdsatt, ikke bli ferdig tidsnok, ikke bli sett og ikke bli hørt. Dette kan føre til negative følelser som liten selvtillit, lav mestringstro, pessimisme og manglende håp for fremtiden. Dette skaper stress.


Rull til toppen