Fagartikkel: Å lykkes med en coachende lederstil

Skrevet av Professor Jan Terje Karlsen ved Handelshøyskolen BI og Morten Emil Berg.

Morten Emil Berg og Professor Jan Terje Karlsen

Enhver leder bør ha coaching i verktøykassen. Det handler om å hjelpe medarbeidere til å oppleve personlig vekst og nå mål. En coachende lederstil innebærer at lederen bruker coaching som metode for å nå mål. Coaching er å ta i bruk menneskers potensiale for å forbedre deres prestasjoner. Det er å hjelpe dem til å lære, snarere enn å belære dem. Hver enkelt medarbeider har mulighet til å bli den beste utgaven av seg selv. Skal ledere lykkes med en slik lederstil, må de ha empati og tro på at de kan fungere i rollen som coachende ledere. De må også ha ferdigheter til å gjennomføre denne rollen.

Hjelp medarbeidere til å bygge personlig styrke

Lederstilen er mest effektiv når lederen ønsker å hjelpe medarbeiderne til å bygge varige personlige styrker, slik at medarbeiderne lykkes på sikt. En coachende leder tar utgangspunkt i følgende fire spørsmål:

  1. Hvor er du i dag? 
  2. Hva er dine mål?
  3. Hvilke tanker hindrer deg i å nå dine mål?
  4. Hvordan handle for å realisere mål?

1. Hvor er du i dag?

En coachende lederstil vektlegger medarbeideres styrker. En styrkebasert tilnærming starter med å identifisere suksesshistorier og det man er dyktig til. Strategien legger vekt på å finne ut hvordan gode resultater kan gjentas. Det kan føre til positive emosjoner. Det er sammenheng mellom positive emosjoner på den ene side og kreativitet og prestasjon på den annen side.

Et av de viktigste verktøy for å utvikle dyktige medarbeidere, er å identifisere menneskets karakter eller såkalte signaturstyrker. Dette er grunnleggende kvaliteter som selvdisiplin, mot, kreativitet, emosjonell intelligens og altruisme. Kjennskap til egne signaturstyrker danner et grunnlag for å endre atferd.

2. Hva er dine mål?

Vi yter mer når vi har konkrete mål å jobbe mot, enn når vi ikke har mål. Klare og krevende mål gir bedre gjennomføring. Jo mer krevende målene er, jo større glede føler man ved måloppnåelse.

Mål er mest effektive når man bruker tilbakemelding som påpeker fremgang. Høyest forpliktelse til mål oppnås ved at individet er overbevist om at (a) målet er viktig og (b) målet kan nås.

Bruk av coaching gir tydelige mål, klare forventninger og en god beskrivelse av ønsket situasjon.

3. Hvilke tanker hindrer deg i å nå dine mål?

En coachende lederstil søker å påvirke tanker, følelser og atferd. En hindring er å ha en fastlåst tenkemåte fremfor en læringsorientert tenkemåte.

Negative tanker er sterkere enn positive tanker. En person kan være overbevist om at han (eller hun) ikke kan endre seg. Dette kan lett bli en selvoppfyllende profeti. Det trengs tre positive tanker for å oppveie en negativ tanker.

Positive, realistiske tanker bør utvikles. Dette bidrar til gode følelser som optimisme, håp, glede og mestringstro. Det er sammenheng mellom positive følelser på den ene siden og kreativitet, samarbeid og effektivitet på den andre siden.

4. Hvordan handle for å realisere mål?

Det er lett å ha gode intensjoner, men det er krevende å endre atferd. Negative prestasjonstanker, f.eks. redsel for å feile, kan dominere. I stedet for å tenke på prestasjon og muligheter for å feile, kan handling betraktes som en læreprosess med mange små skritt.

Vi fokuserer på de arbeidsoppgaver som skal gjøres. En coachende lederstil kan utvikle psykologisk kapital i form av optimisme, håp, mestringstro og motstandskraft (resiliens) som kan bidra til konstruktiv handling.

En coachende leder vil både utfordre og støtte medarbeiderens tanker, følelser og atferd. Tanker utfordres ved at medarbeideren må spesifisere hva som skal gjøres, hvordan det skal gjøres og når det skal gjøres. Medarbeideren roses for å eksperimentere med nye former for tenking og atferd, samt bruk av «mange små skritt.» Dette kan gi mestringstro, gode følelser og tillit. Den endelig testen på en coachende lederstil er likevel personlig vekst og mål som oppnås.

En svakhet med coaching er at lederstilen kan bli for individorientert. En coachende lederstil inviterer imidlertid også til å utvikle en gi-kultur, der aktørene støtter og utfordrer hverandre. Enhver leder bør ha coaching som del av sin verktøykasse.

Referanser:

Berg, M.E. og Karlsen, J.T. (2017). Coachende lederstil. Magma, nr. 2, s. 50-59. Denne artikkelen er først publisert i BI Leadership Magazine 2017/2018.

 - 
English
 - 
en
Spanish
 - 
es
Norwegian
 - 
no
Rull til toppen