Program innhold

DEL 1: Din Lederstil og gjennomslagskraft

Online leksjoner: Forberedelse til samling 1

Leksjon 1: Hvordan du leder deg selv i en kompleks og krevende hverdag: I denne leksjonen vil du jobbe med å utvikle din selvbevissthet, målsetting, emosjonelle selvkontroll, og selvdisiplin. Du vil lære å bli den beste utgaven av deg selv som leder. Disse selvledelsesprinsippene blir integrert i utformingen av din personlige lederfilosofi i Modul 4: “Din lederfilosofi og din utviklingsprosess”, hvor du vil lære å bruke disse ferdighetene for å forbedre både din personlige og profesjonelle ledelsesstil.

Leksjon 2: Hvordan du bruker tiden effektivt og prioritere klokt: I denne leksjonen vil du lære å prioritere oppgaver, planlegge og organisere arbeidsdagen, og delegere ansvar der det er hensiktsmessig. Du vil også utforske hvordan effektiv møteledelse og tid for strategisk tenkning kan forbedre din ledelseseffektivitet. Denne leksjonen legger grunnlaget for Modul 3, “Situasjonsbestemt ledelse”, hvor du vil anvende disse ferdighetene i praktiske ledelsessituasjoner.

Leksjon 3: Hvordan din emosjonelle intelligens gir deg naturlig autoritet: I denne leksjonen vil du fokusere på å utvikle din selvbevissthet, selvregulering, motivasjon, empati og sosiale ferdigheter. Ved å styrke disse ferdighetene kan du bedre forstå og håndtere dine egne følelser, samt effektivt engasjere og påvirke dem rundt deg. Dette fører til en naturlig autoritet som baserer seg på tillit, forståelse og respekt, fremfor makt eller posisjon. Vi fortsetter dette arbeidet i Modul 2: “Hemmeligheten bak naturlig autoritet” på den fysiske samlingen.

Leksjon 4: Hvordan du takler stress og skaper balanse mellom arbeid og rekreasjon: I denne leksjonen vil du få innsikt i hvordan manglende balanse kan påvirke din evne til å ta beslutninger, lede teamet ditt og håndtere utfordrende situasjoner. Du vil også lære om viktigheten av selvbevissthet, selvpleie, og å sette klare grenser. Vi jobber videre med dette tema i Modul 1: “Din autopilot i lederskapet” på den fysiske samlingen.

Fysisk Samling 1: Din lederstil og gjennomslagskraft

Modul 1: Din autopilot i lederskapet: Denne modulen utforsker din tendens til å reagere automatisk i ulike situasjoner, ofte referert til som “autopilot”. For å hjelpe deg å forstå og styre denne autopiloten, bruker vi verktøyet JTI (en tilpasning av MBTI). Du vil lære om du fortrekker introversion eller ekstroversion, hvordan du behandler informasjon, tar beslutninger, og håndterer omverdenen. Modulen bygger på kunnskapene fra Leksjon 1 og 4 og gir deg en omfattende forståelse av hvordan dine unike karaktertrekk påvirker din måte å lede på.

Modul 2: Hemmeligheten bak naturlig autoritet: Utviklingen av en sterk og autentisk lederidentitet er sentral for å få gjennomslagskraft som leder. Denne modulen fokuserer på å forsterke din naturlige autoritet og innflytelse, ved å anvende innsikter fra emosjonell intelligens lært i Leksjon 3. Du vil lære praktiske metoder for å utvikle og uttrykke en autentisk lederstil med stor påvirkningskraft i organisasjonen.

Modul 3: Situasjonsbestemt ledelse: Å tilpasse lederstilen til ulike situasjoner er en nødvendig ferdighet for enhver leder. Denne modulen integrerer viktige lærdommer om effektiv tidshåndtering og prioritering fra Leksjon 2. Den fokuserer på hvordan du kan justere din tilnærming til ledelse i ulike kontekster, og understreker viktigheten av fleksibilitet og dynamikk i lederskapet.

Modul 4: Din lederfilosofi og utviklingsprosess: Å utvikle en personlig lederfilosofi er avgjørende for langsiktig suksess og bærekraftig lønnsom vekst. I denne modulen samles lærdommen fra Leksjon 1, 2, 3 og 4 for å veilede deg i å utvikle en personlig lederfilosofi som grunnlag for en helhetlig og fremtidsrettet tilnærming til ledelse, og kontinuerlig personlig og profesjonell utvikling som leder.

DEL 2: Effektiv ledelse i hverdagen

Online leksjoner: Forberedelse til samling 2

Leksjon 5: Kommunikasjon som ledelsesverktøy: I denne leksjonen vil du utvikle og finpusse dine kommunikasjonsferdigheter, med fokus på klarhet, tydelighet og effektivitet i budskapet ditt. Du vil lære om viktigheten av aktive lytteferdigheter og evnen til å vise empati, noe som er grunnleggende for å bli en mer effektiv kommunikator og leder. Dette arbeidet videreføres i Modul 6: “Kommunikasjon som virker”.

Leksjon 6: Bygge tillit og skape et positivt arbeidsmiljø: Her vil du lære hvordan du kan bygge og vedlikeholde tillit, demonstrere integritet og pålitelighet, og anerkjenne medarbeideres bidrag for å skape et mer positivt arbeidsmiljø. Du vil også utforske hvordan empati og selvstendighet kan bidra til å styrke teamdynamikken. Disse prinsippene videreføres i Modul 7: “Bygge robuste team”.

Leksjon 7: Konfliktløsning og forhandling: Du vil lære hvordan du kan identifisere, håndtere og løse konflikter på en konstruktiv måte, samt utvikle effektive forhandlingsteknikker. Denne leksjonen forbereder deg på praktisk anvendelse i Modul 6: “Kommunikasjon som virker”, hvor du vil trene på å anvende disse ferdighetene i reelle ledersituasjoner.

Leksjon 8: Utvikle andres potensial: Her vil du lære om coaching og talentutvikling, inkludert hvordan du kan gi inspirerende og konstruktiv tilbakemelding, delegerer utfordrende oppgaver og støtte medarbeidernes autonomi og beslutningstaking. Denne leksjonen gir deg grunnlaget for trening i Modul 8: “Coachende lederstil”.

Fysisk samling 2: Effektiv ledelse i hverdagen

Modul 5: Motivasjon i arbeidshverdagen: Denne modulen bygger videre på konseptene fra alle de tidligere leksjonene og gir deg innsikt i hvordan du kan inspirere og motivere teamet ditt, ved å anvende prinsippene fra de tidligere leksjonene. Denne modulen gir deg muligheten til å reflektere over hvordan du kan tilpasse din tilnærming for å møte individuelle motivasjonsbehov, og fungere som en rollemodell med din egen lidenskap og engasjement.

Modul 6: Kommunikasjon som virker: Denne modulen videreutvikler innsikten fra Leksjon 5 og Leksjon 7 og tar for seg praktiske tilnærminger til effektiv kommunikasjon og konflikthåndtering. Du vil lære hvordan du kan skape en åpen kultur der tilbakemeldinger er en integrert del av hverdagen, samt hvordan du kan håndtere konflikter og inspirere medarbeidere gjennom ditt budskap.

Modul 7: Bygge robuste team: Denne modulen bygger på innsikten i Leksjon 6. Du vil lære hvordan du kan bygge og vedlikeholde et sterkt og dynamisk team, preget av tillit og respekt. Vi vil fokusere på å anvende prinsippene for tillitsbygging fra Leksjon 6, samt hvordan du kan styrke teamdynamikken og håndtere utfordringer effektivt.

Modul 8: Coachende lederstil: Du vil trene på coachingferdigheter som ble introdusert i Leksjon 8 og lære hvordan du kan utvikle medarbeidernes potensial, styrke deres autonomi og beslutningstaking, samt bygge et miljø preget av tillit og åpenhet. Denne modulen vil vise deg hvordan en coachende lederstil kan forvandle din lederstil og maksimere medarbeidernes potensial.

DEL 3: Lære raskere enn konkurrentene

Online leksjoner: Forberedelse til samling 3

Leksjon 9: Ledelse i urolige tider: Du vil lære å navigere gjennom utfordrende og uforutsigbare situasjoner med tydelig kommunikasjon og strategisk tenkning. Vi vil fokusere på hvordan du kan håndtere kriser, vise empati og støtte teamet ditt, og opprettholde moral og samhold under press. Dette arbeidet fortsetter i Modul 11 og 12 under samlingen.

Leksjon 10: Effektiv beslutningstaking: I denne leksjonen vil vi du lære en strukturert, systematisk tilnærming til beslutningstaking, samt teknikker for risikovurdering og scenarioanalyse. Målet er å bli bedre til å gjøre grundige analyser, bli bedre til å vurdere ulike alternativer og konsekvenser, og minimere effekten av personlig bias og følelsesmessig påvirkning. Denne innsikten er en videreutvikles i Modul 9 “Lederkommunikasjon i endring” på samlingen.

Leksjon 11: Skape framtiden: I denne leksjonen vil du lære metoder som stimulerer til innovasjon og kreativ tenkning for å skape fremgang og fornyelse. Denne kunnskapen blir videreutviklet i Modul 10: “Læringsprosesser i arbeidslivet”, hvor du får innsikt i hvordan voksne lærer og metoder som hjelper deg med å utvikle en bedriftskultur som preges av kontinuerlig læring.

Leksjon 12: Håndtere usikkerhet: I denne leksjonen vil vi du utvikle din tilpasningsevne, prinsipper for strategisk tenkning og metoder for effektiv risikohåndtering. Du vil lære hvordan du kan kommunisere tydelig og fremstå som en stabiliserende leder som omdanne usikkerhet til muligheter og leder teamet ditt med tillit. Dette arbeidet videreføres i alle modulene på samling 3.

Fysisk samling 3: Lære raskere enn konkurrentene

Modul 9: Lederkommunikasjon i endring: Effektiv kommunikasjon er avgjørende når endringstempo er høyt. Denne modulen bygger videre på innsikten du har fått fra Leksjon 9 og 10, og tar for seg hvordan du kan kommunisere for å opprettholde klarhet og tillit i teamet ditt, mens dere navigerer gjennom usikre tider.

Modul 10: Læringsprosesser i arbeidslivet: Å fremme innovasjon og kreativ tenkning er nøkkelen til fremtidig suksess. I denne modulen viderefører vi prinsippene for innovasjon og kreativitet fra Leksjon 11. Du vil lære om andragogikk og hvordan du kan skape en bedriftskultur for kontinuerlig læring og utvikle en fremtidsrettet tilnærming til ledelse.

Modul 11: Motstand mot endring: Forståelse og håndtering av motstand mot endring er kritisk for effektiv endringsledelse. Du vil lære effektive strategier for å håndtere motstand mot endring og hvordan du kan fremme positive endringer i organisasjonen din. Modulen bygger på innsikten fra Leksjon 9.

Modul 12: Motivere for endring: Å engasjere og motivere teamet ditt er avgjørende for vellykket endringsledelse. Modulen integrerer innsikt fra alle de tidligere leksjonene for å utvikle strategier som vil hjelpe deg å inspirere og motivere teamet ditt gjennom endringsprosesser.

DEL 4: Lønnsom vekst i urolige tider

Online leksjoner: Forberedelse til samling 4

Leksjon 13: Bærekraftige forretningsstrategier: Du vil få innsikt i hvordan man integrerer bærekraft i virksomhetsstrategien, håndterer risiko, engasjerer interessenter, og fremmer innovasjon. Kunnskapen du utvikler her er direkte relevante for Modul 13: “Bærekraftig lønnsom vekst”, hvor du vil anvende disse strategiene for å drive din virksomhet mot en bærekraftig og lønnsom fremtid.

Leksjon 14: Strategisk tenkning: I denne leksjonen vil vi du lære om strategisk tenkning for å utvikle og realisere en klar visjon for din organisasjonskultur. Du vil lære metoder for å analysere både interne og eksterne faktorer, utforme langsiktige planer og tilnærminger, og bruke kritisk tenkning og problemløsning for å forme en ønsket organisasjonskultur. Vi fortsetter dette arbeidet i Modul 14: “Utvikle ønsket kultur”, hvor du vil få praktiske verktøy og innsikt for å implementere disse strategiene i praksis.

Leksjon 15: Teknologisk tilpasning: I en stadig mer teknologidrevet verden må du som leder kunne vurdere hvilke teknologier som er relevante for din organisasjon og hvordan disse kan påvirke bedriftens forretningsmodell og operasjoner. Dette tema videreføres i modul 13 “Bærekraftig lønnsom vekst” og modul 15: “Lede medarbeidere som leder seg selv”, hvor du vil vurdere hvordan teknologi kan bidra til å styrke bedriftens konkurranseevne.

Leksjon 16: Mål og ytelsesstyring: I denne leksjonen vil du lære å sette klare, målbare mål og vurdere prestasjoner på en måte som er i tråd med din lederfilosofi og organisasjonens strategiske mål. Dette tema vil jobbe videre med i Modul 16: “Min lederfilosofi skaper fremtiden”, hvor vi vil integrere disse prinsippene med din personlige lederfilosofi for å bygge en kultur for kontinuerlig forbedring og skape lønnsom vekst.

Fysisk Samling 4: Lønnsom vekst i urolige tider

Modul 13: Bærekraftig lønnsom vekst: I denne modulen vil vi fokusere på hvordan du kan implementere de bærekraftige strategiene du lærte i Leksjon 13. Du vil lære metoder for å vurdere organisasjonens effektivitet, konkurranseevne og markedsposisjon, slik at dere kan utnytte ressursene bedre eller identifisere nye vekstmuligheter, markeder eller produkter.

Modul 14: Utvikle ønsket kultur: Bedriftskulturen påvirker hver eneste interaksjon og beslutning. I denne modulen vil vi fokusere på hvordan du som leder kan bruke strategisk tenkning, lært i Leksjon 14, for å aktivt forme og utvikle en ønsket organisasjonskultur. Du vil lære prinsipper og metoder for kulturbygging og trene på å kommunisere forventninger tydelig og regelmessig til alle medarbeidere. Du vil også lære å engasjere medarbeidere i kulturbyggingsprosessen, anerkjenne og belønne kulturkonsistent atferd, og håndtere konflikter som kan true den ønskede kulturen.

Modul 15: Lede medarbeidere som leder seg selv: I dagens arbeidsliv, hvor autonomi og fleksibilitet er avgjørende, er evnen til å lede selvstyrte team en avgjørende for enhver leder. Denne modulen kombinerer i innsiktene fra Leksjon 15 om teknologisk tilpasning med hvordan du kan gi støtte og veiledning til dine medarbeidere, samtidig som du gir dem friheten til å ta egne beslutninger som understøtter virksomhetens strategi.

Modul 16: Min lederfilosofi skaper framtiden: I denne modulen vil du integrere innsikter og erfaringer fra alle de tidligere leksjonene og modulene for å skape en helhetlig forståelse av hvordan din ledelsesstil påvirker både teamdynamikk og organisatoriske resultater. Du vil presentere din egen lederfilosofi for de andre lederne basert på de verdier, prinsipper og ledelsesstiler som du mener er mest effektive for å skape bærekraftig og lønnsom vekst.

 - 
English
 - 
en
Spanish
 - 
es
Norwegian
 - 
no
Rull til toppen