JTI profilenes tilnærming til konflikter

Jungiansk typeindikator (JTI), ofte kjent i sammenheng med Myers-Briggs Type Indicator (MBTI), identifiserer 16 ulike personlighetstyper basert på fire dimensjoner: (1) ekstrovert/introvert, (2) sensing/intuition, (3) thinking/feeling, og (4) judging/perceiving. Hver type har sin unike tilnærming til konflikter og konfliktløsning, basert på deres preferanser innen disse dimensjonene. Her er en generell oversikt over hvordan hver av de 16 JTI-profilene kan tendere til å håndtere konflikter:

Tip Sheet - Art of managing conflict at work - EAP Counselling

ISTJer foretrekker å løse konflikter på en logisk og metodisk måte, og de verdsetter tradisjoner og regler. De kan være direkte og til poenget når de kommuniserer om problemer.

Styrker:

 • Praktisk og realistisk i å finne løsninger.
 • Pålitelig og ansvarlig i konfliktsituasjoner.
 • Verdsetter rettferdighet og objektivitet.

Svakheter:

 • Kan være rigid og motvillig til å endre etablerte prosedyrer.
 • Kan overse emosjonelle aspekter ved konflikter.
 • Noen ganger for direkte eller kritisk i kommunikasjon.

ISFJer tar hensyn til andres følelser og foretrekker å løse konflikter på en harmonisk måte. De jobber hardt for å opprettholde stabilitet og unngå konfrontasjoner.

Styrker:

 • Omsorgsfull og støttende, søker harmoni.
 • God til å lytte og vise empati.
 • Tar hensyn til andres følelser og behov.

Svakheter:

 • Unngår konfrontasjon, noe som kan forsinke nødvendige konfliktløsninger.
 • Kan ofre egne behov for å opprettholde fred.
 • Kan ha vanskelig for å takle endringer som konflikter kan medføre.

INFJer søker dypere mening i konflikter og ser etter langsiktige løsninger som tjener alles beste. De er dyktige til å forstå andres perspektiver.

Styrker:

 • Ser etter kreative og langsiktige løsninger på konflikter.
 • Dyktig til å forstå og håndtere underliggende følelser og motivasjoner.
 • Motiveres av ønsket om å oppnå harmoni og forståelse.

Svakheter:

 • Kan bli for involvert i andres problemer.
 • Kan unngå nødvendig konfrontasjon for å opprettholde harmoni.
 • Overfølsomhet for kritikk eller konflikt.

INTJer foretrekker en strategisk tilnærming til konfliktløsning og liker å planlegge fremover. De fokuserer på logikk og effektivitet, men kan noen ganger overse andres følelser.

Styrker:

 • Strategisk og logisk i tilnærmingen til konfliktløsning.
 • Ser etter innovative og effektive løsninger.
 • Uavhengig og besluttsom i håndtering av konflikter.

Svakheter:

 • Kan være for fokusert på logikk og ignorere emosjonelle aspekter.
 • Kan oppfattes som kald eller ufølsom.
 • Tendens til å være sta og uforsonlig.

ISTPer er praktiske i deres konfliktløsning og foretrekker å ta for seg saken direkte. De er gode til å finne raske løsninger på problemer.

Styrker:

 • Praktisk og effektiv i å løse problemer raskt.
 • Tilpasningsdyktig og fleksibel i konfliktsituasjoner.
 • Rolig og behersket selv under press.

Svakheter:

 • Kan unngå langvarige diskusjoner eller emosjonelle uttrykk.
 • Foretrekker å unngå konflikter, noe som kan føre til at problemer blir oversett.
 • Kan virke distansert eller uengasjert.

ISFPer er følsomme og foretrekker å håndtere konflikter på en mild måte. De unngår gjerne konfrontasjon og ser etter fredelige løsninger.

Styrker:

 • Empatisk og omsorgsfull, med en sterk følelse av verdier.
 • Fleksibel og åpen for kompromisser.
 • Kreativ i å finne harmoniske løsninger.

Svakheter:

 • Kan ha vanskelig for å håndtere intens konflikt eller kritikk.
 • Tendens til å unngå direkte konfrontasjon.
 • Kan ha vanskelig for å uttrykke uenighet eller sette grenser.

INFP-er er idealistiske og foretrekker å løse konflikter på en måte som er tro mot deres verdier. De søker etter harmoni og forståelse.

Styrker:

 • Sterk følelse av idealisme og etikk, søker meningsfulle løsninger.
 • Empatisk og intuitiv forståelse av andres følelser.
 • Kreativ og åpen for ulike perspektiver og løsninger.

Svakheter:

 • Kan ta kritikk personlig og bli lett såret.
 • Tendens til å unngå konfrontasjon, noe som kan forhindre direkte løsning av konflikter.
 • Kan være uklar eller indirekte i kommunikasjonen for å unngå konflikt.

INTPer søker etter logiske forklaringer og løsninger på konflikter. De er analytiske og objektive, men kan noen ganger være ufølsomme overfor andres følelser.

Styrker:

 • Analytisk og objektiv, søker logiske løsninger.
 • Åpen for nye ideer og tilnærminger.
 • Rolig og upartisk under konflikt.

Svakheter:

 • Kan overse eller undervurdere emosjonelle aspekter ved konflikter.
 • Noen ganger distansert eller frakoblet fra personlige aspekter av konflikten.
 • Kan være treg til å ta en beslutning eller handle, grunnet overanalyse.

ESTPer tar en direkte og aktiv tilnærming til konfliktløsning, og de trives med å løse problemer i sanntid. De kan være svært tilpasningsdyktige.

Styrker:

 • Praktisk og direkte, tar raskt tak i problemer.
 • Tilpasningsdyktig og fleksibel i konfliktløsning.
 • Energisk og løsningsorientert, god til å tenke på føttene.

Svakheter:

 • Kan være impulsiv eller konfronterende.
 • Tendens til å fokusere mer på kortsiktige løsninger enn langsiktige konsekvenser.
 • Kan undervurdere viktigheten av andres følelser eller reaksjoner.

ESFPer foretrekker å holde ting lette og unngå konflikter når det er mulig. De er ofte dyktige til å dempe spenninger gjennom humor og positivitet.

Styrker:

 • Positiv og energisk, bidrar til å lette spenningen i konflikter.
 • Sterkt fokus på å opprettholde gode sosiale relasjoner.
 • Empatisk og støttende, god til å oppmuntre andre.

Svakheter:

 • Kan unngå å adressere konflikter direkte for å opprettholde harmoni.
 • Tendens til å fokusere på øyeblikket og overse langsiktige løsninger.
 • Kan streve med å håndtere alvorlige eller komplekse konflikter.

ENFP-er er kreative i sin tilnærming til konfliktløsning og søker etter løsninger som tilfredsstiller alle parter. De er optimistiske og verdsetter autentisitet.

Styrker:

 • Inspirerende og karismatisk, kan motivere andre mot felles mål.
 • Kreativ i tilnærming til konfliktløsning, ser etter vinn-vinn situasjoner.
 • Sterkt verdifokusert, søker meningsfulle løsninger.

Svakheter:

 • Kan bli overveldet av for mange muligheter eller perspektiver.
 • Overfølsom for kritikk og konflikter som truer deres verdier.
 • Tendens til å unngå konfrontasjon, noe som kan forsinke løsninger.

ENTPer liker å utforske ulike perspektiver og kan nyte en god debatt. De søker etter innovative løsninger, men kan noen ganger oppfattes som konfronterende.

Styrker:

 • God til å se ulike sider av en sak, fremmer dynamisk diskusjon.
 • Innovativ og kreativ i å finne unike løsninger på konflikter.
 • Energisk og engasjert, klar til å utforske og debattere ideer.

Svakheter:

 • Kan oppleves som for argumenterende eller konfronterende.
 • Risiko for å fokusere mer på intellektuell stimulering enn praktiske løsninger.
 • Kan undervurdere emosjonelle eller personlige aspekter av konflikten.

ESTJer tar en autoritativ og organisert tilnærming til konfliktløsning. De setter pris på tydelighet, struktur, og effektivitet i beslutningsprosessen.

Styrker:

 • Klare og direkte i kommunikasjon, foretrekker strukturerte tilnærminger.
 • Besluttsom og handlekraftig, tar tak i konflikter med autoritet.
 • Verdisetter effektivitet og logikk i løsning av konflikter.

Svakheter:

 • Kan være for dominerende eller rigid i sin tilnærming.
 • Tendens til å overse eller nedprioritere emosjonelle aspekter og behov.
 • Kan være utålmodig

ESFJer legger stor vekt på sosiale normer og relasjoner, og de foretrekker å løse konflikter på en måte som opprettholder harmoni og sosial orden.

Styrker:

 • Sterkt fokus på harmoni og samarbeid; søker løsninger som ivaretar relasjoner.
 • Veldig støttende og oppmerksom på andres behov og følelser, bidrar til en omsorgsfull tilnærming til konfliktløsning.
 • God til å kommunisere på en varm og innbydende måte, som oppmuntrer åpen dialog.

Svakheter:

 • Kan unngå nødvendig konfrontasjon for å bevare fred, noe som kan forsinke løsningen på underliggende problemer.
 • Risiko for å ta ting personlig og bli for oppslukt av ønsket om å tilfredsstille alle, noe som kan komplisere objektiv beslutningstaking.
 • Kan være for fokusert på konsensus, noe som kan hindre nødvendige, men upopulære beslutninger.

ENFJer er empatiske og karismatiske, og de bruker sin innflytelse til å megle og løse konflikter. De søker etter løsninger som fremmer personlig vekst og fellesskap.

Styrker:

 • Naturlig lederskap i konfliktsituasjoner, med evne til å inspirere og motivere andre mot en felles løsning.
 • Ekstremt empatisk; dyktig til å forstå og adressere underliggende emosjonelle aspekter av konflikter.
 • Fokusert på å oppnå langsiktige, bærekraftige løsninger som gavner gruppen som helhet.

Svakheter:

 • Kan bli for involvert i andres problemer, noe som kan føre til personlig utmattelse.
 • Tendens til å være overoptimistisk om enkel løsning på komplekse problemer, noe som kan føre til skuffelse.
 • Risiko for å sette gruppeharmoni foran nødvendig handling, noe som kan forhindre effektiv konflikthåndtering.

ENTJer tar en besluttsom og ofte direkte tilnærming til konfliktløsning. De verdsetter effektivitet og logikk, og de er ikke redde for å ta vanskelige beslutninger.

Styrker:

 • Meget effektiv i å håndtere konflikter med en logisk og målrettet tilnærming.
 • Naturlig autoritet og selvsikkerhet i ledelse gjennom utfordrende situasjoner.
 • Ser etter strategiske løsninger og er villig til å ta vanskelige beslutninger for å løse konflikter.

Svakheter:

 • Kan være for direkte eller krass, noe som potensielt kan eskalere konflikter.
 • Tendens til å prioritere rasjonelle løsninger over emosjonelle eller interpersonelle hensyn.
 • Kan noen ganger oppfattes som ufleksibel eller lite villig til å vurdere alternative løsninger som avviker fra deres opprinnelige plan.

Det er 8.1 milliarder mennesker i verden og alle er unike, så det er viktig å huske at disse beskrivelsene er tendenser og at din evne til å håndtere konflikter vil påvirkes av andre faktorer som personlige erfaringer, organisasjonskultur, og den spesifikke situasjonen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Rull til toppen