Ferdighetsbasert økonomi: Veien mot fremtidens lederskap

En av de mest presserende utfordringene i en ferdighetsbasert økonomi er det voksende gapet mellom de ferdighetene arbeidsstyrken har og de ferdighetene som kreves. Teknologisk utvikling endrer raskt behovet for spesifikke ferdigheter, og bedrifter må være lære raskere enn konkurrentene for å holde tritt. Dette krever en strategisk tilnærming til opplæring og utvikling, samt en kultur som fremmer kontinuerlig læring blant ansatte.

Har dine ansatte ferdighetene de trenger for å drive personlig og forretningsmessig vekst?

Tor Berntsen, CEO iProsess

Teknologi og digitalisering er i ferd med å transformerer alle aspekter av arbeidslivet. Og en ny virkelighet smyger seg på oss: Den ferdighetsbaserte økonomien. I denne økonomien er kunnskap, ferdigheter og kontinuerlig læring mer enn bare verdier – de er selve fundamentet for suksess.

Teknologi spiller en dobbeltrolle i den ferdighetsbaserte økonomien. På den ene siden driver den behovet for nye ferdigheter, som dataanalyse og digital markedsføring. På den andre siden tilbyr den også løsninger, gjennom e-læringsplattformer og virtuelle klasserom, som gjør kunnskap og opplæring mer tilgjengelig for alle.

Future of Work: The Impact of AI on the Future Workplace

Inspirerende suksess

Å bygge en kultur som verdsetter og fremmer kontinuerlig læring er avgjørende. En slik kultur oppmuntrer til innovasjon, eksperimentering og risikotaking, og er grunnleggende for å drive både individuell og organisatorisk vekst i en ferdighetsbasert økonomi.

Google, en pioner i å navigere i den ferdighetsbaserte økonomien. De har ikke bare mestret kunsten å tiltrekke seg topp talent, men også utviklet et miljø hvor kontinuerlig læring står i sentrum. Gjennom deres innovative programmer for ansattes utvikling, som deres berømte “20% tid” hvor ansatte oppfordres til å bruke en femtedel av sin arbeidstid på prosjekter de er lidenskapelige for, fremmer Google en kultur for nysgjerrighet og innovasjon.

Vi går fra: Vi trenger folk som kan fylle disse jobbene til – vi trenger folk som har disse ferdighetene.

Tor Berntsen, CEO iProsess

Du bygger ikke kultur ved å mene at læring er viktig. Du bygger kultur ved å innføre en struktur som bidrar til læring og ved å prioritere læring fremfor noe annet som også er viktig. Her er noe eksempler:

 1. Mentorordninger: Koble sammen mindre erfarne ansatte med mer erfarne mentorer for å tilrettelegge for kunnskapsoverføring, veiledning og støtte. Dette kan hjelpe nyansatte med å tilpasse seg raskere og fremme personlig og profesjonell utvikling.
 2. Læringshuber: Opprett dedikerte fysiske eller virtuelle rom hvor ansatte kan finne ressurser for selvstyrt læring, inkludert bøker, kursmateriell, og tilgang til online læringsplattformer som Coursera eller LinkedIn Learning.
 3. Interne kunnskapsdelingssesjoner: Organiser regelmessige møter eller workshops hvor ansatte kan dele sin ekspertise, erfaringer, eller læring fra nylig fullførte kurs med kollegaer. Dette kan inkludere “Lunch and Learn”-sesjoner eller interne webinarer.
 4. Hackathons og innovasjonslaber: Arranger regelmessige hackathons eller sett opp permanente innovasjonslaber hvor ansatte kan arbeide på prosjekter utenfor deres vanlige arbeidsområder. Dette fremmer kreativitet, problemløsning og teamarbeid.
 5. Rotasjonsprogrammer: Gi ansatte muligheten til å rotere gjennom ulike avdelinger eller roller innenfor organisasjonen for en periode. Dette gir bredere erfaring og innsikt i forskjellige aspekter ved virksomheten.
 6. Refleksjon og feedback-loops: Implementer strukturer for regelmessig refleksjon og feedback, både individuelt og som team. Dette kan inkludere etter-prosjekt-reviews og kvartalsvise utviklingssamtaler for å vurdere læring og vekst.
 7. Karriereutviklingsplaner: Utvikle individuelle karriereutviklingsplaner for ansatte som inkluderer mål for læring og utvikling. Dette bør være en del av en kontinuerlig dialog mellom ansatte og deres ledere.
 8. Tilgang til eksterne konferanser og workshops: Støtt ansatte i å delta på eksterne konferanser, workshops og bransjetreff for å utvide deres kunnskap og nettverk. Dette kan også inkludere å dekke kostnadene for relevante sertifiseringer og kurs.
 9. Coaching: Gi ledere og ansatte en personlig coach som hjelper de med å designe individuelle læringsprosesser.
Why Learning And Development Is Now A Competitive Differentiator

Hva trenger vi å lære?

Den viktigste utfordringen for bedrifter og ledere er å utvikle og beholde talent som kan navigere i et raskt skiftende teknologisk landskap og bidra til organisasjonens vekst og transformasjon. Dette innebærer flere nøkkelområder:

 1. Hva trenger vi å lære: En av de største utfordringene er å håndtere gapet mellom de ferdighetene arbeidsstyrken besitter og de ferdighetene som er nødvendige for å oppnå organisasjonens mål i et raskt skiftende økonomisk miljø. Ledere må identifisere nåværende og fremtidige ferdighetsgap og utvikle strategier for å lukke disse gapene gjennom opplæring, utvikling og rekruttering.
 2. Utvikle lærende organisasjoner: Den raske utviklingen av ny teknologi, som kunstig intelligens, maskinlæring og automatisering, krever kontinuerlig læring og tilpasning fra både ansatte og ledere. Ledere må fremme en kultur for livslang læring innenfor organisasjonen og investere i opplæringsprogrammer som holder tritt med teknologiske endringer.
 3. Tiltrekke seg og beholde de beste folka: I en ferdighetsbasert økonomi blir konkurranse om topp talent stadig mer intens. Bedrifter og ledere må utvikle attraktive arbeidsplasser som tilbyr karriereutviklingsmuligheter, fleksible arbeidsordninger og et støttende arbeidsmiljø for å tiltrekke seg og beholde de mest talentfulle medarbeiderne.
 4. Utvikle ledere: Ledere selv må også utvikle nye ferdigheter for å lede i en ferdighetsbasert økonomi. Dette inkluderer evnen til å lede gjennom endring, fremme innovasjon, og utvikle og implementere strategier for kontinuerlig læring og utvikling av ansatte.
 5. Alltid bygge kultur: Å bygge en organisasjonskultur som verdsetter kontinuerlig læring, tilpasning og innovasjon er avgjørende. Ledere må arbeide for å skape en kultur der ansatte føler seg motiverte til å utvikle sine ferdigheter og bidra til organisasjonens suksess.

Nye bølger av høyt kvalifiserte arbeidere kommer ikke

Navigering i en ferdighetsbasert økonomi krever en strategisk tilnærming til talentforvaltning, teknologi og organisasjonskultur. Bedrifter og ledere som lykkes i å omfavne kontinuerlig læring, tilpasse seg teknologiske endringer og bygge en kultur som fremmer utvikling, vil være godt posisjonert for å trives i dette nye økonomiske landskapet. Suksess i den ferdighetsbaserte økonomien handler ikke bare om å ha de rette ferdighetene, men også om å være villig til å lære og tilpasse seg kontinuerlig. For bedrifter betyr dette å investere i mennesker, for mennesker er den ultimate kilden til innovasjon og konkurransefortrinn.

Relevant lederprogram: Åpent lederprogram i Tillitsbasert ledelse

For mer informasjon om hvordan vi utvikler ledere. Ta kontakt med CEO Tor Berntsen på [email protected]

Referanser og inspirasjonskilder

 1. Udemy, 2024 Global Learning & Skills Trends Report
 2. Mindset: The New Psychology of Success” av Carol S. Dweck
 3. Drive: The Surprising Truth About What Motivates Us” av Daniel H. Pink
 4. “Lean In: Women, Work, and the Will to Lead” av Sheryl Sandberg
 5. Durazzi, N. (2018). The political economy of high skills: higher education in knowledge-based labour markets. Journal of European Public Policy.
 6. Kraak, A. (2005). The challenge of the ‘second economy’ in South Africa: the contribution of skills development. Journal of Vocational Education & Training.
 7. Martinez-Fernandez, C., & Weyman, T. (2014). Skills development for the knowledge economy in Asia: Some conclusions from the OECD experience.
 8. Sharma, S., & Poorva, M. (2023). Skill Development Opportunities and Challenges in Various Job Markets. International Journal For Multidisciplinary Research.
 9. Lundvall, B., & Rasmussen, P. (2016). Challenges for adult skill formation in the globalising learning economy – a European perspective. International Journal of Lifelong Education.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Rull til toppen