Vår biologiske arv: Styrker og ulemper i det moderne samfunnet

Menneskeheten har en lang historie som jegere og sankere, og våre tidlige forfedre utviklet en rekke biologiske og psykologiske trekk som var nødvendige for å overleve i denne krevende livsstilen. Selv om samfunnet har utviklet seg betydelig siden den tiden, er det interessant å se hvordan vår biologiske arv fra den gang vi var jegere og sankere fortsatt påvirker oss i det moderne samfunnet, og hvordan disse trekkene kan være både styrker og ulemper.

Biologisk arv fra jeger-sankersamfunnet

I tusenvis av generasjoner var våre forfedre avhengige av jakt og innsamling for å skaffe mat og overleve. Dette har formet våre biologiske egenskaper og psykologiske trekk. For eksempel har vår evne til å dele opp verden i “venn eller fiende” vært en overlevelsesmekanisme for å identifisere trusler og potensielle allierte i en farlig verden.

Vår biologiske arv har også påvirket våre preferanser. For eksempel har preferanser for visse fysiske egenskaper, som høyde og styrke, røtter i vår evolusjonære historie, da slike trekk kunne signalisere helse og evnen til å skaffe mat.

Styrker i det moderne samfunnet

Selv om vi lever i en helt annen kulturell og teknologisk kontekst i dag, har vår biologiske arv som jegere og sankere også gitt oss visse styrker som er relevante i det moderne samfunnet. Vår evne til å samarbeide og organisere seg i grupper har bidratt til sosiale strukturer og samfunnsliv. Vår evne til å tilpasse oss ulike miljøer har gjort oss til en av de mest vellykkede artene på planeten.

What's driving your modern workplace? - Nexon Asia Pacific

Ulemper i det moderne samfunnet

Samtidig kan visse trekk og preferanser som utviklet seg i en tidligere tid, være ulemper i det moderne samfunnet. For eksempel kan vår tendens til å dele verden i “venn eller fiende” bidra til polarisering og konflikt i dagens verden. Preferanser for visse egenskaper, som høyde, kan virke overfladiske og uforståelige i en moderne kultur.

Personlighetstyper som skapte harmoni og effektiv samhandling i en stamme

En interessant tilnærming til å forstå hvordan vår biologiske arv kan påvirke vår atferd i dagens samfunn er gjennom Jung Type Indeks (JTI) eller Myers-Briggs Type Indicator (MBTI). Disse tester identifiserer 16 ulike personlighetstyper basert på individuelle preferanser i oppfatning og beslutningstaking. Hver av disse typene har sine egne styrker og preferanser, og de er fordelt på forskjellige måter i verdens befolkning.

 1. ISTJ (Introvert Sensing Thinking Judging): Ca. 16-21% av verdens befolkning.
 2. ISFJ (Introvert Sensing Feeling Judging): Ca. 9-14% av verdens befolkning.
 3. INFJ (Introvert Intuitive Feeling Judging): Ca. 1-3% av verdens befolkning.
 4. INTJ (Introvert Intuitive Thinking Judging): Ca. 2-4% av verdens befolkning.
 5. ISTP (Introvert Sensing Thinking Perceiving): Ca. 4-6% av verdens befolkning.
 6. ISFP (Introvert Sensing Feeling Perceiving): Ca. 5-9% av verdens befolkning.
 7. INFP (Introvert Intuitive Feeling Perceiving): Ca. 4-5% av verdens befolkning.
 8. INTP (Introvert Intuitive Thinking Perceiving): Ca. 3-5% av verdens befolkning.
 9. ESTP (Extravert Sensing Thinking Perceiving): Ca. 4-5% av verdens befolkning.
 10. ESFP (Extravert Sensing Feeling Perceiving): Ca. 4-9% av verdens befolkning.
 11. ENFP (Extravert Intuitive Feeling Perceiving): Ca. 6-8% av verdens befolkning.
 12. ENTP (Extravert Intuitive Thinking Perceiving): Ca. 2-5% av verdens befolkning.
 13. ESTJ (Extravert Sensing Thinking Judging): Ca. 8-13% av verdens befolkning.
 14. ESFJ (Extravert Sensing Feeling Judging): Ca. 9-13% av verdens befolkning.
 15. ENFJ (Extravert Intuitive Feeling Judging): Ca. 2-5% av verdens befolkning.
 16. ENTJ (Extravert Intuitive Thinking Judging): Ca. 1-4% av verdens befolkning.

Antagelsen er at denne fordelingen av personlighetstyper kan ha lignende effekter på gruppedynamikk som vi så i jeger- og sankersamfunnene. For eksempel kan personer med ulike JTI-profiler bringe forskjellige perspektiver og ferdigheter til en gruppe, akkurat som ulike medlemmer av en stamme kunne ha hatt spesialiserte roller basert på deres egenskaper.

Hva om en stamme tilfeldigvis fikk mange medlemmer med profilen ENTJ?

Forestill deg en stamme på 2-3 hundre medlemmer hvor tilfeldigvis 16% av medlemmene i en periode utvikler profilen ENTJ. De er nytenkende, handlekraftige og dominerende og foreslår store endringer i stammens tradisjoner og organisering. De ønsker å introdusere nye metoder for jakt, innsamling og ressursfordeling som de tror vil øke stammens suksess. ISTJ profilene og andre mer tradisjonsbundne medlemmer i stammen blir sterkt uenige og ser på disse endringene som en trussel mot deres kultur og samhold. Det er lett å tenke seg at det blir konflikten mellom ENTJ-medlemmene og resten av stammen dersom de forsøker å implementere de nye metodene uten å få tilstrekkelig støtte og samtykke fra flertallet.

Forbehold og Kompleksitet

Det er viktig å merke seg at denne sammenligningen mellom JTI-profiler og stammens mangfold er en forenkling, og at virkeligheten er langt mer kompleks. Kulturelle, sosiale og individuelle faktorer spiller alle en rolle i hvordan samarbeid og konflikt oppstår i moderne samfunn.

Likevel kan en forståelse av JTI-profiler og innsikt i preferanser hjelpe oss med å sette pris på den unike styrken som ligger i menneskelig variasjon og samhandling. Ved å anerkjenne og verdsette forskjellige måter å tenke og handle på, kan vi arbeide sammen for å løse dagens utfordringer på en mer effektiv og harmonisk måte.

Jeger og sanker kulturen hadde behov for å dele verden i “venn og fiende” i løpet av brøkdelen av et sekund når de møtte en løve, nesehorn eller en fiendtlig stamme. Det er sjeldent vi har like dårlig tid i vår moderne verden. I tillegg er våre problemer ofte mer komplekse. Vår “jeger og sanker hjerne” sliter med å forstå strukturelle problemer, statistikk og årsakssammenhenger med mange ledd. Av og til kan det være lurt å tenke “jeg har lyst på hevn, men det er bias fra steinalderen som jeg skal prøver å overstyre. Samarbeid og forståelse gir bedre resultater!”

Jeg tenker slik

Vår biologiske arv fra jegere og sankere har satt sitt preg på hvem vi er som mennesker i dag, men det betyr ikke at vi er fanget i fortiden. Vi har muligheten til å forstå våre biologiske predisposisjoner, reflektere over deres relevans i dagens samfunn og arbeide aktivt for å utnytte vårt mangfold til å bygge en mer bærekraftig og samarbeidsorientert fremtid. Verktøy som JTI gjør det enklere å forstå og verdsette dette mangfoldet, og det er opp til hver og en av oss å bruke innsikten klokt.

Jeg har profilen ENTJ og det lett for meg å være strategisk og handlekraftig, men jeg kan også velge å være omsorgsfull og empatisk. Det er opp til meg!

Vårt relevante lederprogram: Åpent lederprogram i Tillitsbasert ledelse

For mer informasjon om hvordan vi coacher ledere til å bli den beste utgaven av seg selv, spesielt når situasjonen er kompleks og oppgaven er krevende. Ta kontakt med CEO Tor Berntsen på [email protected]

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Rull til toppen