Endringene kommer i 2024!

Av Tor Berntsen CEO, iProsess

Endringer i næringslivet er uunngåelige og det kommende året vil være intet unntak. Med stadig økende spesialisering, digitalisering, globalisering og endringer i forbrukertrender, vil bedrifter måtte tilpasse seg for å være konkurransedyktige. COVID-19 pandemien har også ført til endringer i forretningsmodeller og arbeidspraksis som vil fortsette å påvirke norsk næringsliv det neste året. Vi har gjort en oversiktsstudie over trender i næringslivet og utarbeidet en SWOT analyse for norsk næringsliv i perioden 2024-2025.

Styrker

 1. Rikelig med naturressurser: Norge er kjent for sin olje- og gassindustri, samt andre naturskjønnheter som gir potensial for turisme og fornybar energi.
 2. Høy kompetanse og utdanningsnivå: Norske arbeidstakere har generelt høy kompetanse og utdanningsnivå, noe som kan bidra til økt innovasjon og produktivitet i virksomheter.
 3. Stabil økonomi: Norge har en stabil økonomi med lav arbeidsledighet og en velfungerende velferdsstat, noe som kan bidra til et godt forretningsklima og en kjøpesterk befolkning.
 4. Fokus på bærekraft og miljø: Bærekraftige og miljøvennlige løsninger er i økende etterspørsel, og norske virksomheter kan dra nytte av sin kompetanse innenfor dette området og posisjonere seg som ledende innenfor grønn teknologi og løsninger.
 5. Sterk teknologisk infrastruktur: Norge har en moderne og pålitelig teknologisk infrastruktur, inkludert bredbåndsnettverk og digitale løsninger, som kan støtte og fremme digitalisering og innovasjon i virksomheter.

Svakheter

 1. Høy kostnadsstruktur: Norge har generelt høye lønnskostnader og en høy kostnadsstruktur sammenlignet med andre land, noe som kan påvirke konkurranseevnen til norske virksomheter i internasjonale markeder.
 2. Liten hjemmebase: Norges relativt lille befolkning kan begrense det innenlandske markedet for noen virksomheter, spesielt for de som er avhengige av massemarkedet.
 3. Sårbarhet for klimaendringer: Norge er sårbart for konsekvensene av klimaendringer, som kan påvirke noen bransjer, som fiskeri og landbruk, og føre til økte kostnader og risiko for virksomheter.
 4. Begrenset tilgang til internasjonal arbeidskraft: Norske virksomheter kan møte utfordringer med å rekruttere internasjonal arbeidskraft på grunn av strenge innvandringsregler og språkbarrierer.
 5. Høy regulering og byråkrati: Norge har et høyt regulert forretningsmiljø med komplekse skatteregler og byråkrati, noe som kan påvirke virksomheters effektivitet og konkurranseevne.

Muligheter

 1. Voksende marked for bærekraftige løsninger: Det er økende etterspørsel etter bærekraftige produkter og tjenester både i Norge og internasjonalt, og norske virksomheter kan dra nytte av dette markedet ved å utvikle og tilby innovative ogbærekraftige løsninger som møter markedets behov og forventninger.
 2. Digitalisering og teknologisk innovasjon: Norge har et sterkt teknologisk fundament, og det er muligheter for norske virksomheter å dra nytte av digitalisering og teknologisk innovasjon for å forbedre forretningsprosesser, skape nye produkter og tjenester, og øke konkurranseevnen.
 3. Økende turisme: Turisme er en voksende næring i Norge, med økende antall turister som ønsker å oppleve den vakre naturen, kulturen og historien i landet. Dette gir muligheter for virksomheter innenfor reiseliv, service og opplevelsesindustrien.
 4. Internasjonale markeder: Norske virksomheter har muligheter til å utvide og diversifisere sine markeder internasjonalt, spesielt innenfor bransjer som eksport av råvarer, energi, maritime tjenester, og teknologi. Økt internasjonal handel og samarbeid kan bidra til vekst og suksess for norske virksomheter.
 5. Økt fokus på mangfold og inkludering: Det er en økende bevissthet om betydningen av mangfold og inkludering i arbeidslivet, og norske virksomheter har muligheter til å fremme mangfold og inkludering i sin arbeidskultur og praksis. Dette kan bidra til å tiltrekke og beholde talentfulle medarbeidere og styrke innovasjon og beslutningstaking i virksomhetene.

Trusler

 1. Global økonomisk usikkerhet: Usikkerhet i den globale økonomien, som geopolitiske spenninger, handelsspenninger og økonomiske nedgangstider, kan påvirke norsk økonomi og virksomheter negativt, spesielt de som er avhengige av eksport og internasjonal handel.
 2. Konkurranse fra andre markeder: Norske virksomheter kan møte konkurranse fra andre markeder, både fra etablerte konkurrenter og nye aktører. Økt global konkurranse kan påvirke prisnivået, markedsandeler og lønnsomheten for norske virksomheter.
 3. Endringer i regulering og politikk: Endringer i regulering, politikk og lover i Norge eller internasjonalt, som endringer i skatteregler, handelsavtaler eller arbeidsmiljølover, kan ha innvirkning på norske virksomheters drift, kostnader og konkurransesituasjon.
 4. Teknologisk endring og automatisering: Teknologisk utvikling og automatisering kan ha konsekvenser for arbeidsmarkedet og forretningsmodeller, spesielt innenfor bransjer som er sårbare for automatisering, og norske virksomheter må tilpasse seg og investere i ny teknologi for å fortsatt være konkurransedyktige.

Vi går fra en endring om gangen til flere endringer samtidig

Vår konklusjon er at endringstakten kommer til å øke og både ledere og medarbeidere må lære seg å takle flere endringer samtidig. I tillegg er samfunnet er blitt mer individualistisk og arbeidslivet mer spesialisert. Dette stiller nye krav til ledelse og spesielt endringsledelse.

Den tradisjonelle tilnærmingen til endringsledelse har vært å designe en strukturert prosess som skal gjennomføres for å implementere endringer i organisasjonen. Dette har typisk involvert en top-down tilnærming hvor ledelsen bestemmer hva som skal endres og hvordan det skal gjøres, og deretter informerer og instruerer medarbeiderne om endringene.

Tradisjonell tilnærming til endringsledelse

Denne tilnærmingen kan ha begrenset suksess fordi den ikke tar hensyn til de komplekse og dynamiske faktorene som påvirker organisasjonsendring. Endringer kan være vanskelige å gjennomføre fordi de krever at medarbeiderne endrer atferd, holdninger og verdier. I tillegg kan medarbeidere ha ulike oppfatninger og motstand mot endringene, og kan føle seg oversett og ikke involvert i prosessen.

Vi må lære å håndtere parallelle endringsprosesser

En alternativ tilnærming er å fokusere på å utvikle selvledelse hos medarbeiderne, tillitsbasert ledelse hos lederne og styrke samholdet i team og ledergrupper. Dette vil gi organisasjonen en større evne til å tilpasse seg endringer, ved at medarbeiderne vil ha mer autonomi og eierskap til sin egen rolle og arbeid.

Tillitsbasert ledelse handler om å sette retning og hjelpe medarbeiderne til å lede seg selv. Dette er en fundamentalt ny måte å lede på som krever at ledere virkelig setter seg inn i denne lederstilen og ikke antar at det er tilstrekkelig å delegere oppgaver og stole på at de blir utført.

Selvledelse er evnen til å ta ansvar for sin egen arbeidssituasjon, inkludert å identifisere og planlegge oppgaver, sette mål, ta beslutninger, og evaluere resultatene av ens arbeid.

Det er fire grunner til at vi anbefaler trening i tillitsbasert ledelse for ledere og selvledelse for medarbeidere for å styrke gjennomføringen av endringer, spesielt når det pågår flere endringer samtidig.

 1. Økt autonomi: Medarbeidere som har utviklet god selvledelse tar initiativ og finner løsninger for å tilpasse seg endrede krav og situasjoner.
 2. Bedre problemløsningsevne: Medarbeidere som har lært å lede seg selv er flinkere til å løse problemer.
 3. Styrket motivasjon: Medarbeidere som kan selvledelse er bedre i stand til å opprettholde motivasjonen i krevende situasjoner.
 4. Bedre kommunikasjonsevner: Medarbeidere som har trent på selvledelse er bedre til å kommunisere og samarbeide med andre.
CEO iProsess Tor Berntsen forteller om vår tilnærming til ledelse.

Styrking av samholdet i ledergrupper og team vil bidra til å skape en kultur for samarbeid og læring, hvor medarbeidere kan støtte hverandre i å lære og utvikle seg. Dette vil gi organisasjonen en større evne til å tilpasse seg endringer ved at medarbeiderne vil være mer fleksible og i stand til å tilpasse seg nye situasjoner og krav.

Samlet sett vil fokus på selvledelse, tillitsbasert ledelse og styrking av samholdet i team og ledergrupper, bidra til å skape en organisasjonskultur som er mer tilpasningsdyktig og som kan møte utfordringene som følger med endringer. Dette vil øke organisasjonens evne til å nå sine mål og opprettholde konkurransekraften.

Vårt relevante lederprogram: Åpent lederprogram i Tillitsbasert ledelse

Jeg håper at 2024 blir det året hvor vi klarer å se fremover og skape den framtiden vi ønsker. Ta gjerne kontakt med CEO Tor Berntsen på [email protected] for å vurderer hvordan vi kan hjelpe deg med å gjør dine ledere og medarbeidere endringsdyktige.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Rull til toppen